Bladsye - Menu

11 Junie 2019

Jesus Is God

JESUS, SEUN VAN GOD

IS GOD WAT VLEES KOM WORD HET

Jesus is die Seun van God. Jesus is die Woord van God. In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God, en die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon.  Jesus is God geopenbaar in die vlees!     Halleluyah!  Amen.👐♥️🕊️✝️

Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immánuel noem.
🌟JESAJA 7:14 AFR53

Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.
🌟MATTHÉÜS 1:23 AFR53

Want 'n Kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors —
🌟JESAJA 9:5 AFR53

🌟Die Ewige Woord🌟
IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.  En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.
🌟JOHANNES 1:1‭, ‬14 AFR53

En, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot: God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die Gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid.
🌟I TIMÓTHEÜS 3:16 AFR53
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟†🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

 

Bemoediging van Jesus


JESUS MOEDIG ONS AAN:

  • OM ALTYD TE BID
  • OM NOOIT MOEDELOOS TE WORD NIE
Shalom, geliefdes van God.🤗♥️ Mag God ons hemelse Vader jou seën en mag die woorde van ons Here Jesus jou aanmoedig om altyd te bid en nooit moedeloos te word nie. Hou aan om te bid, moet nooit ophou nie, selfs al lyk dit of God sy tyd neem om ons gebede te beantwoord. God sal ons gebede beantwoord, omdat Hy getrou is en Hy ons liefhet. God is selfs lankmoedig teenoor ons vyande soos ons ook behoort te wees. Halleluyah! Asseblief, Here help ons om meer soos U te wees en om selfs met ons vyande lankmoedig te wees. Alle eer aan ons God vir Sy liefde en om so geduldig te wees met almal en dat Hy vir ons omgee, dat Hy ons aanmoedig en altyd hoop gee! Dankie Vader. Ons het U lief Here.♥Amen.

'EN Hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens GEDURIG MOET BID en NIE MOEDELOOS WORD NIE, en gesê:
Daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie.
En daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê: Doen reg aan my teenoor my teëparty.
En 'n tyd lank wou hy nie; maar daarna het hy by homself gesê: Al vrees ek God ook nie en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie.
Toe sê die Here: Hoor wat die onregverdige regter sê.
Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval?
Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen; maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?'
LUKAS 18:1-8

Ons Is Skoon

ONS IS SKOON

Gewas In Die Bloed Van Die Lam

Shalom geliefdes in Christus.🤗♥️ Mag God Sy kerk seën en laat ons wat in Christus is, na die Gees wandel en nie na die vlees nie, want dit is geskrywe dat daar nou geen veroordeling is vir ons wat in Christus is nie, ons wat NIE na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
    'Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu.'
PSALMS 51:9

    'want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalwers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hisop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel'
HEBREËRS 9:19

    'Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here : al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.'
JESAJA 1:18

    'en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.'
OPENBARING 1:5-6

Vry Van Inwonende Sonde

'DAAR is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.'
ROMEINE 8:1

25 Augustus 2018

'n Oop hand

Geseënde dag vir julle in Jesus.🤗♥️
Mag Vader julle en julle families bewaar van die bose. Dankie Here Jesus.🙏♥️🕊️

Ons moet mekaar as gelowiges help waar daar 'n behoefte is. Ons moet 'n oop hand hê vir mekaar en gee binne ons vermoë, soos ons Here ons geseën en voorspoedig gemaak het en Hy sal in elke behoefte van ons ryklik voorsien.
Werp jou brood op die water, eendag kry jy dit terug.
Dit wys ook ons dra goeie vrug en ons beloning wag vir ons in die hemel.♥️
🕊️🍇🍑🕊️🍇🍑🕊️🍇🍑🕊️🍇🍑🕊️🍇🍑🕊️
Ook toe ek in Tessalonika was, het julle meer as een maal iets vir my behoeftes gestuur.
Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan: daardeur word julle self ryker.
Maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg. Noudat ek van Epafroditos ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het.
Julle gawe is voor God 'n offer met lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig.
En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.
Aan ons God en Vader behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.
FILIPPENSE 4:16‭-‬20

Werp jou brood op die water, eendag kry jy dit terug.
PREDIKER 11:1


24 Augustus 2018

Vergeld nie goed met kwaad nie

Goeie dag dierbares.🤗♥️ Mag julle dag geseënd wees en laat ons net goed doen aan ander tot eer van ons Koning Jesus se Heilige Naam.♥️🕊️
Laat ons asb. bid:
Abba Vader in Jesus se Heilige Naam sê ons dankie vir U kosbare woord wat waarlik 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad is. Dit help ons om die regte weë te bewandel, om op die nou paadjie te bly en nie af te wyk na die breë weg nie.
Help ons asb. Here ons God, dat ons sal gehoorsaam wees aan U woord en so sal ons gehoorsaam wees aan U wet van liefde, wanneer ons in die liefde wandel, liefde teenoor U en liefde teenoor ons naaste, want ons is onder die wet van Christus, die wet van die liefde. Dankie Here. Amen.

Wanneer ons mense wat aan ons goed doen, iets sleg aandoen, sal bose dinge oor ons kom.
Wie wil tog hê dat iemand slegte dinge aan hulle moet doen?
Laat ons doen aan ander wat ons wil hê dat hulle aan ons moet doen en ons wil tog hê dat mense ons liefdevol en viendelik moet behandel en net goed moet doen aan ons.

Laat ons as Christene 'n lig wees in hierdie wêreld, immers woon die Gees van die Lig van die wêreld, die Gees van Christus, in ons.🙂

“Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete.”
MATTEUS 7:12


23 Augustus 2018

Smag na God

Goeie dag vir julle!🤗❤️ Vader seën julle in Jesus se Heilige Naam.🙏
Soek die Here, vertrou slegs op Hom, want die Here sal nooit iemand wat Hom soek, in die steek laat nie.  Die Here kyk vanuit die hemel na ons mense om te sien of daar één is wat Hom soek!  Soek na Hom, smag na Hom, ons hele liggaam moet verlang na Hom soos 'n dor land sonder water.  God sê as jy Hom soek, sal jy Hom kry.  God het hulle lief wat Hom liefhet.  Soek die koninkryk van God en Sy geregtigheid, en al die dinge wat ons nodig het, sal vir ons gegee word.  Bid, en God sal vir ons gee!  Soek Hom oor dit wat jy nodig het en jy sal dit kry.  Klop aan Sy deur, Hy sal vir jou oopmaak!😁❤️Halleluyah! Dankie Abba! Dankie Here Jesus!👐❣️
https://youtu.be/LKErv0nYkOc

🕊️🙏🕊️🙏🕊️🙏🕊️🙏🕊️🙏🕊️🙏🕊️
Dié wat u Naam bely, vertrou op U, want niemand wat U soek, laat U in die steek nie, Here.
PSALMS 9:11

Die Here kyk neer vanuit die hemel op die hele mensegeslag om te sien of daar één verstandige is, één wat vir God soek.
PSALMS 14:2

O God, U is my God, ek soek na U, ek smag na U; my hele liggaam verlang na U soos ’n dor land sonder water.
PSALMS 63:2

Ek het hulle lief wat my liefhet. Hulle wat na my soek, sal my kry.
SPREUKE 8:17

Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
MATTHÉÜS 6:33

Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.
MATTHÉÜS 7:7
🕊️🙏🕊️🙏🕊️🙏🕊️🙏🕊️🙏🕊️🙏🕊️


20 Augustus 2018

Die Trooster

Ek groet julle in Jesus se Naam.🤗♥️ Mag God ons Vader julle seën in Jesus se heilige, lieflike Naam.🙏♥️🕊️

Ek lees vanoggend in Klaagliedere en Jeremia betreur sy volk se lot en hy huil en noem dat daar geen trooster is om te vertroos nie.
Ek dink toe aan ons vyand, die kommunisme, want kommunisme is teen Here Jesus, teen Christenskap. Dinge lyk so donker, asof die kommunisme gaan oorneem. Mens wil moedeloos voel, mens huil oor die dinge in gebed. Jeremia het in sy verdriet gevoel dat niemand kan troos nie, maar ons Here Jesus het, toe Hy opgevaar het na die hemel, Sy Gees gestuur.  Ons het die Gees van Christus en Hy is ons Trooster.
Ek weet die woord sê Hy oortuig die wêreld van sonde en van geregtigheid en van oordeel, maar Hy is ook die Trooster en waarlik Hy troos ons harte wanneer ons bedroef is, Hy lig ons hoof weer op. Ek het dit al soveel keer ervaar. Maar ons moet práát met God, uitroep na Hom, en Hy sal altyd help. Moenie bang wees vir Hom nie.  Ons mag nou met vrymoedigheid God se teenwoordigheid betree, die troon van genade nader, danksy Jesus se bloed, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.🙏👐🤲 Dankie Here ons Goeie Vader!♥️
Ons het hoop in Jesus vir ons land en al ons land se mense. Vir die Here is niks onmoontlik nie.♥️🕊️ #VolhardInGebed #Glo #Vertrou

Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die Here aan Serubbábel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leërskare.♥️
SAGARÍA 4:6

Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;♥️
JOHANNES 16:7

TERWYL ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus.♥️
HEBREËRS 10:19

Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.♥️
HEBREËRS 4:16